Domus medica

Prosjektet Domus Medica omfatter etablering av nytt inngangsparti. Det er lagt opp til en nøktern
oppgradering til hovedinngangsstandard, med vektlegging av sykkelparkering i nærområdet.
Det er også lagt til rette for gangveiforbindelse langs hele sørsiden av bebyggelsen.

Gangbro ble forlenget og belysning langs hovedtilkomst ble oppgradert.
 
Anlegget ble etablert med fast dekke av asfalet og gatestein, samt opparbeiding av plenareale og plantefelt